Ernæringsteorier – Københavns Universitet

Mad og drikke > Delprojekter > Ernæringsteorier

Professor P.L.Panum Professor P. L. Panum

 

Anita Kildebæk Nielsen: Ernæringsteorier i Danmark i 1800-tallet

   

Projektet har til formål at kortlægge hvad læger og naturvidenskabsmænd mente var korrekt og til­strækkelig kost for den almindelige, raske dansker i perioden 1800 til ca. 1890. Eftersom der kun i beskedent omfang blev bedrevet original ernæringsvidenskab i Danmark i 1800-tal­let er projektet i stort omfang et receptionsstudium, dvs. en analyse af hvordan udenlanske forsk­ningsresultater kom til Danmark og blev forstået og viderebragt af danske ernæringsin­teres­serede. Det er et formål at stu­­dere i hvor stort omfang diskussionerne i udlandet var me­ningsdannende i Danmark og at vurde­re hvordan situationen i Danmark stod i forhold til an­dre landes. Analysen baserer sig på publicerede bøger og artikler fra perioden, primært skrevet af medi­cinsk uddannede personer, men det var et karakteristika for anden halvdel af århun­dredet, at lægerne i sti­gende grad fik konkurrence indenfor det ernæringsmæssige område af folk med en naturvi­den­ska­be­lig uddannelse. En central del af ernæringsforskningen lå indenfor den fy­siologiske kemi, der i slutningen af 1800-tallet blev omdøbt til biokemi. Den eksperimentelle ernæringsforskning var såle­des et krydsfelt mellem læge- og naturvidenskab. Hvis man ser på ernæringsvidenskaben internationalt kan 1800-tallet naturligt deles i årene før og efter 1842, hvor den tyske kemiker Justus Liebig udgav et skelsættende værk, Die Thier-Chemie (udgivet på engelsk samme år med titlen Animal Chemistry, men ikke udgi­vet på dansk), der fik afgørende betydning for de følgende årtiers forskning. Skønt bogen ikke blev oversat til dansk var de centrale punkter i Liebigs ernæringsteori tilgængeligt for et dansk-læsende publikum fra 1854, hvor de indgik i tredjeudgaven af hans Chemiske Breve. Den vistnok første reception af Liebigs teorier i Danmark var professor Sommers forelæs­nin­ger ved Københavns Universitet, der udkom på tryk i 1846. Også den betydningsfulde danske fysiolog, P. L. Panum, der var den første professor i fysiologi ved universitetet, var inspireret af Liebig i sit Bidrag til Bedømmelsen af Fødemidlernes Næringsværdi, der udkom i 1866. En­delig rundes perioden af med den danske læge Chr. Jürgensens arbejder. Jürgensen talte, iføl­ge Dansk biografisk Haandleksikon, ”som ingen anden Diætetikkens Sag” og skabte ”blandt Læger Forstaaelse af Diætbehandlingens og den rationelle Madlavnings vi­tale Betyd­ning”. Ikke overraskende var hans medicinske speciale mavesygdomme. Hans Mad og Drikke fra 1888 havde stor gennemslagskraft. Det er planen at præsentere projektets resultater på såvel dansk som engelsk, første gang ved den femte internationale kemihistorie-konference i september 2005.