Mad og drikke – Københavns Universitet

Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede

Forbrugsmønstre, kultur og diskurser

Et treårigt forskningsprojekt finaniseret af Det humanistiske Forskningsråd med 1,7 mio. kr., Det sundhedsvidenskabelige Forskningsråd med 0,6 mio. kr. og Københavns Universitet med 0,6 mio. kr.

Tilholdssted: Afdeling for Historie, Københavns Universitet. Projektet foregår i et samarbejde med Institut for Human Ernæring, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Projektet ledes af Arne Astrup fra Institut for Human Ernæring, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og Ole Hyldtoft fra Københavns Universitet (projektansvarlig).

Ansatte: Ph.d. Christina Folke Ax (2 år) og ph.d. Anita Kildebæk Nielsen (1 år). Desuden er en række forskere associerede projektet.
Mad hører til de store grundbetingelser i livet. Samtidig er maden og madindtagelsen gennemsyret af kulturelle symboler. Mennesker markerer deres sociale og geografiske placering gennem maden og nydelsesmidlerne. I løbet af det 19. århundrede blev maden desuden i stigende grad et offentligt anliggende, ligesom ernæringsspørgsmålet blev mere og mere videnskabeliggjort og professionaliseret. Til trods for denne centra­le betydning har ernæringshistoriske emner kun været sparsomt behandlet i de seneste årtiers danske forsk­ning.

Formålet med det nye treårige projekt er gennem et tværfagligt og tvær­in­stitutionelt samarbejde at være med til at skabe grundlaget for en opblom­string af den danske ernæringshistoriske forskning. Emnet er de forbrugs­mønstre, kulturelle tegn og diskurser, der knyttede sig til mad, drikke og tobak i det 19. århundrede. Vægten vil blive lagt på underklassen og middelklassen. Hvordan ændrede madkulturen sig under indtryk af dyrtid og fattigdom i de forskellige perioder? Fik kvinder og børn samme mad som voksne mænd? Foruden et klasse- og et kønsaspekt var der tydelige geografiske forskelle i madvaner, madkultur og diskurser.